تنش خشکی

اهمیت هیومیک اسید

هیومیک اسید با ایجاد ساختار مناسب در خاک، نفوذ آب را به درون خاک تسهیل کرده و به ماندن آب در ناحیه ریزوسفر (خاک اطراف ریشه)  کمک می کند. ... ادامه مطلب